Βορείου Ηπείρου 45, Μαρούσι, 151 25 211 8500 323 info@dlgcom.gr

Με την ψήφιση του νόμου 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την

Βάσει του νέου Νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη βουλή, από 1η Οκτωβρίου του 2022, θα επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη διαβίβαση των δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Α.Α.Δ.Ε (esend).